Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

« ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)»

 

Άρθρο 1

Ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας

Ιδρύεται αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρία που σκοπό έχει την ποιοτική ανάπτυξη της Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, την προστασία του επιστημονικού επιπέδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ή ΕΒΕΠ Ειδικού Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Β.Ε.Π.), και των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών, μέσω της διεξαγωγής επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. Η εταιρία γενικά υποβοηθάει το έργο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

 

Άρθρο 2

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας είναι : «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)». Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα: “Institute of Studies and Research in General and Special Education” και διακριτικό τίτλο “I.S.RE.GE.S.E.”.

 

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Πανεπιστημίου 59, όροφος 7ος. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών μπορεί να ορισθεί νέα έδρα της Εταιρίας ή να ιδρύονται υποκαταστήματά της σε οποιονδήποτε Νομό ή Δήμο της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή.

 

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

 

Άρθρο 5

Σκοπός της Εταιρίας

Κύριοι Σκοποί

Οι σκοποί της εταιρίας, τους οποίους δεσμεύονται να υπηρετούν οι εταίροι με διαρκή σύνδεση και συνεργασία, είναι φιλανθρωπικοί, αναπτυξιακοί, πνευματικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί, κοινωνικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί/πολιτισμικοί, εθνωφελείς και σε καμιά περίπτωση κερδοσκοπικοί, από τη σκοπιά της Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, ώστε να αξιοποιούνται από τον οργανωμένο Κλάδο του ΕΕΠ και ΕΒΠ/ ΕΒΕΠ . Η επιλογή των προς μελέτη θεμάτων γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΠΕΕΑ, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη της έγκρισης. Οι τρόποι αξιοποίησης θέσεων, μελετών και ερευνών αποφασίζονται από το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΠΕΕΑ.

 

Πιο συγκεκριμένα, κύριους σκοπούς της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας αποτελούν:

Περισσότερα

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ελ. Βενιζέλου 59, 105 64 Αθήνα, 4ος όροφος

Τ: 699 886 13632

Ε: info@imegee.edu.gr

2017-2018 @ ΙΜΕΓΕΕ

Powered by 4Point